NORDISK JV-15 SEUCH ALEGROS ROCKY KNOWN AS A LEGEND

STORA STOCKHOLM MÄSSAN DEC 2017 SVENSK UTSTÄLLNINGSCHAMPION !!
SE57348/2014
Alegros Rocky Known As A Legend
S34565/2007
SE UCH
Slåboda's Penny-Worth
S52446/2001
INT UCH NORD UCH NORD V-03 NORD VV-11 SE V-03 SE V-08
Noidens Right On Time
N19252/98
FI UCH INT UCH NO V-00 NORD UCH NORD V-00
Jasam's Great Showman To Akido
S48332/97
FI UCH NO UCH SE UCH
Noidens Hana
S49683/2004
Slåboda's Money Penny
S39691/2002
C.I.B NORD UCH
Slåboda's Zilver Bow
S53834/99
Slåboda's Penny Lane
SE25506/2012
Alegros Zamira Simply The Best
SE25944/2010
Isumi's Shiro Pokemon Joddy O'Ginko
SE60993/2011
FI UCH SE UCH
New Tokyo Kennel's Joddy
S41642/2005
SE UCH
Isumi's Shiro Ginko Kara Kikuchiyo
S58853/2006
Alegros White Sunshine Nikita
S36855/2002
Slåboda's Yamamoto
S54246/2001
Alegros Lovely White Lizzie